โปรดทราบ !!

ข้อมูลการชำระเงินอัพเดททุก 22.00 น. ของทุกวัน หากชำระเงินแล้วกรุณารอวันถัดไป เพื่อตรวจสอบผลการชำระเงิน

พิมพ์ใบชำระเงิน คือ : รายละเอียดการลงทะเบียนและการชำระเงิน | รอตรวจสอบจากระบบ คือ : แจ้งชำระเงินแล้วรอเจ้าหน้าที่อนุมัติ | พิมพ์ใบลงทะเบียน คือ : สถานะและการลงทะเบียนสมบูรณ์

ลำดับ จังหวัด ชื่อ - สกุล ผู้ลงทะเบียน ประเภท Size เสื้อ วันที่ลงทะเบียน Status Download
29
ลำปาง นายธนวัฒน์​ กัปปะหะ 10 KM. (500 บาท)
M
2019-12-06 พิมพ์ใบลงทะเบียน
28
ลำปาง นางสาวธัญญารักษ์​ ใจชื่น 10 KM. (500 บาท)
2S
2019-12-06 พิมพ์ใบลงทะเบียน
27
เชียงราย นายสันติพงค์ เดชบุญ 10 KM. (500 บาท)
XL
2019-12-04 พิมพ์ใบชำระเงิน
26
กรุงเทพมหานคร นายธีรเมธ ปังประเสริฐ 10 KM. (500 บาท)
3S
2019-12-03 พิมพ์ใบชำระเงิน
25
ลำปาง นางสาวจุรีรัตน์ บัวฤทธิ์ 10 KM. (500 บาท)
M
2019-11-30 พิมพ์ใบชำระเงิน
24
ลำปาง นายวีรพงษ์ วงศ์สมศักดิ์ 10 KM. (500 บาท)
M
2019-11-26 พิมพ์ใบชำระเงิน
23
เชียงราย นางแจ่มจันทร์ อุปธิ 10 KM. (500 บาท)
M
2019-11-10 พิมพ์ใบชำระเงิน
21
พะเยา นายอัครพงศ์ ละลอกแก้ว 10 KM. (500 บาท)
M
2019-11-09 พิมพ์ใบลงทะเบียน
22
พะเยา นางรุ่งภา ละลอกแก้ว
(ผู้ลงข้อมูล : อัครพงศ์ ละลอกแก้ว)
10 KM. (500 บาท)
S
2019-11-09 พิมพ์ใบลงทะเบียน
19
เชียงราย นายโชติภณ ดวงเนตร 10 KM. (500 บาท)
M
2019-11-05 พิมพ์ใบลงทะเบียน
17
เชียงราย นางอารีรัตน์ สุดาจันทร์ 10 KM. (500 บาท)
S
2019-10-10 พิมพ์ใบชำระเงิน
18
เชียงราย นายณัฐวุฒิ สุดาจันทร์
(ผู้ลงข้อมูล : อารีรัตน์ สุดาจันทร์)
10 KM. (500 บาท)
L
2019-10-10 พิมพ์ใบชำระเงิน
16
เชียงใหม่ นายพิพัตร์นันต๊ะสิงห์ 10 KM. (500 บาท)
L
2019-10-09 พิมพ์ใบลงทะเบียน
15
ลำปาง นายอรรถพล อานนท์ 10 KM. (500 บาท)
L
2019-09-20 พิมพ์ใบลงทะเบียน
14
เชียงราย นายNitinai Yonit 10 KM. (500 บาท)
L
2019-09-17 พิมพ์ใบลงทะเบียน
13
ลำปาง นางนิตยา อินต๊ะสาน 10 KM. (500 บาท)
S
2019-09-09 พิมพ์ใบลงทะเบียน
12
ลำปาง นางสาวอรธิชา วันตัน 10 KM. (500 บาท)
S
2019-09-09 พิมพ์ใบลงทะเบียน
11
เชียงราย ว่าที่ร้อยตรีโชติภณ ดวงเนตร 10 KM. (500 บาท)
M
2019-09-06 พิมพ์ใบชำระเงิน
9
เชียงใหม่ นายสรศักดิ์ ต้องใจ 10 KM. (500 บาท)
XL
2019-09-05 พิมพ์ใบชำระเงิน
8
ชลบุรี นางสาวปาณิช จันทน์ต้น 10 KM. (500 บาท)
M
2019-09-03 พิมพ์ใบชำระเงิน
7
เชียงราย นางสาวพัชราภรณ์ ศิริบัวทอง 10 KM. (500 บาท)
2S
2019-09-02 พิมพ์ใบชำระเงิน
6
เชียงราย นายเอกกฤษ์ อุตมา 10 KM. (500 บาท)
S
2019-09-02 พิมพ์ใบชำระเงิน
5
ลำปาง นายเจิมศักดิ์ แก้วประภา 10 KM. (500 บาท)
L
2019-09-02 พิมพ์ใบลงทะเบียน
4
ลำปาง นายธงชัย แสงทอง 10 KM. (500 บาท)
3S
2019-09-01 พิมพ์ใบลงทะเบียน
3
ลำปาง นายกิตติภูมิ กันทสี 10 KM. (500 บาท)
L
2019-09-01 พิมพ์ใบลงทะเบียน
2
นครสวรรค์ นายชนาสิน. ทำกล้า 10 KM. (500 บาท)
3S
2019-09-01 พิมพ์ใบชำระเงิน
1
เชียงราย นายสิทธิพงษ์ บุญเตี่ยม 10 KM. (500 บาท)
M
2019-09-01 พิมพ์ใบลงทะเบียน

Registration System © Copyright 2020 - All Rights Reserved. Power By : ชมรมคนพิการอำเภอวังเหนือ